ภาพซึ้งๆ จาก สดุดี Psalms 23

 
The Lord is my Shepherd – That’s Relationship!

I shall not want – That’s Supply!

He maketh me to lie down in green pastures – That’s Rest!

He leadeth me beside the still waters – That’s Refreshment!

He restoreth my soul – That’s Healing!

He leadeth me in the paths of righteousness – That’s Guidance!

For His name sake – That’s Purpose!

Yea, though I walk through the valley of

the shadow of death – That’s Testing!

 
I will fear no evil – That’s Protection!

For Thou art with me – That’s Faithfulness!

Thy rod and Thy staff they comfort me – That’s Discipline!

Thou preparest a table before me in

the presence of mine enemies – That’s Hope!

Thou annointest my head with oil – That’s Consecration!My cup runneth over – That’s Abundance!

Surely goodness and mercy shall follow

me all the days of my life – That’s Blessing!

And I will dwell in the house of the Lord – That’s Security!

Forever – That’s Eternity!


สดุดี 23

๑. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

๒. พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

๓. ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

๔. แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

๕. พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

๖. แน่ทีเดียวที่ความดี และความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ 

 

Source: themeekgroup.com/Christian/Psalm23/

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ภาพซึ้งๆ จาก สดุดี Psalms 23

  1. เนย says:

    รูปสวยดีนะ

  2. Dianne says:

    Amazing Pslm 23 was given to me at my baptism FRom Dianne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s