Thai Mission Dr Narin Sritondorn

ชุดใหนดี 

อาจารย์ผู้สอนวิชาพันธกิจโลกได้ตั้งคำถามในชั้นเรียนว่า “หากนักศึกษาถูกส่งไปประกาศกับชนเผ่าที่เปลือยกาย นักศึกษาจะเปลือยกายประกาศหรือใส่เสื้อผ้าประกาศ” มีนักศึกษาคนหนึ่งย้อนถามอาจารย์ว่า “ถ้าเป็นอาจารย์ อาจารย์จะทำอย่างไรครับ” แทนที่อาจารย์จะตอบกลับเล่าเรื่องให้นักศึกษาฟังว่า

มีศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยในอเมริกาท่านหนึ่งมีชื่อเสียงมากในการกล่าวปาฐกถา ท่านถูกเชิญให้ไปพูดทั่วประเทศ ครั้งหนึ่งสมาคมเปลือยกาย(NudeClub) แห่งหนึ่งได้เชิญศาสตราจารย์ท่านนี้ไปพูดในสมาคมของตน ศาสตราจารย์ท่านนั้นก่อนไปพูดก็คิดตัดสินใจว่าจะใส่ชุดอะไรดีไปพูดในสมาคมเปลือยกาย ในที่สุดก็เลือกที่จะทำตามวัฒนธรรมของสมาคมเปลือยกายโดยเปลือยกายเข้าไปพูด ศาสตราจารย์ท่านนั้นมีความกระหยิ่มยิ้มย่องในใจของตนว่าที่เขามีชื่อเสียงนั้น เขาไม่เพียงจะพูดเก่งอย่างเดียวแต่เป็นคนเรียนรู้ปรับเข้ากับวัฒนธรรมตามกาละเทศะด้วย เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องประชุมสมาคมเปลือยกายนั้นเขาก็ต้องหน้าซีดเผือดเพราะทุกคนในห้องนั้นต่างใส่สูทผูกเนคไทคอยรับฟังปาฐกถา ฮาฮาฮา

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thai Mission Dr Narin Sritondorn

  1. เนย says:

    555555555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s