Bible is the Book of intimacy not for information!

Bible is the Book of intimacy not for information!
อย่าให้ความสำคัญกับข้อมูลมากกว่าความสนิทสนมกับพระเจ้า
คนที่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับพระเจ้าอาจไม่รู้จักพระเจ้าเลย
แต่บางคนสามารถรู้ถึงความเป็นพระเจ้าได้มากมาย
โดยไม่ต้องมีความรู้มากมายนัก เกี่ยวกับพระเจ้าเลย

คนที่ฟังทุกคนที่พูด แต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลย
(2 ทิโมธี 3:7)
 
พ่อของลูก
ขอทรงช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นๆ
ขอให้งานแปลทั้งสี่ชิ้นเสร็จเรียบร้อยในเร็ววัน
ขอให้ลูกรักคนที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย
ขอให้ลูกมีสติปัญญา รอบรู้ด้วยจิตวินิจฉัย ฤทธิอำนาจและ
ยำเกรงพระเจ้า
ขอให้ลูกทำงานที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จด้วยดี
ขอให้ลูกยอมจำนนต่อน้ำพระทัยในทุกๆ ด้านเทอญ
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s