Nehemiah and His leadership skills

ผู้นำองค์กรที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

 Image

เนหะมีย์ เป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์อาร์ทาเซิอร์ซีส (กษัตริย์ของเปอร์เชียร์ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิหร่าน) ซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งนึ่ง การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงเป็นผลต่อชีวิตและบุคลิกของเนหะมีย์อย่างมากเพราะกษัตริย์จะต้องเลือกสรรผู้ที่ประกอบไปด้วย ปัญญา สุขุม มีวิจารณญาณ

ซื่อ สัตย์ หนักแน่น และไว้ใจได้

หากศึกษาลักษณะชีวิตของของ เนหะมีย์  จะพบว่าลักษณะของเขาได้สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำที่ดีลักษณะของผู้นำที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีประการแรก คือ ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีใจบริสุทธิ์ซึ่งเราจะหาผู้นำที่มีลักษณะเช่นนี้ยากในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันการที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ เราไม่สามารถประกอบธุรกิจโดยแสวงหากำไรสูงสุด ควบคู่การดำเนินธุรกิจโดยแสงหากำไรสูงสุด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์สุจริตได้ เมื่อเราพิจารณาถึงชีวิตของเนหะมีย์ จะพบว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และมีใจสะอาดมาก

ประการที่สอง ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รอคอยเวลาที่เหมาะสม จะต้องรู้ว่าเวลาใดเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกระทำสิ่งใดๆ เมื่อ เนหะมีย์ จะทำการขอเดินทางกลับไปยังเมืองเยรูวาเล็ม เพื่อทำการซ่อมแซมบูรณะกำแพงเมืองซึ่งกษัติย์เพิ่งสั่งให้หยุดบูรณะเยรูซาเล็ม เพราะเป็นจุดอ่อนทางการเมืองนั้น การที่เนหะมีย์จะกระทำเช่นนั้นเป็นการฝ่าฝืน จึงต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสม ไม่รีบร้อนทูลขอกษัตริย์โดยตรงแต่รอเวลาจนกระทั่งกษัตริย์ถามไถ่ถึง

ประการที่สาม ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นไปได้ สาเหตุหลักของการเป็นผู้นำในหลายๆครั้งไม่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะ ผู้นำไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือาจมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เป้าหมายเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถทำให้บรรลุได้

การที่ เนหะมีย์จะขอกษัตริย์เดินทางกลับไปยังเมืองเยรูซาเลม เพื่อสร้างกำแพงเมืองนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก แต่ด้วยเป้าหมายของเนหะมีย์ต้องกลับไปบูรณะเยรุซาเลม เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และสามารถทำให้สำเร็จได้ จึงได้ทูลขอกษัตริย์ด้วยเป้าหมายเดียวกัน แต่ให้กษัตริย์คำนึงถึงความรู้สึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความนับถือที่เหมาะสม ต่อผู้ตายเพราะเยรูซาเลมเคยเป็นที่ฝังศพบรรพบุรุษของตนกลายเป็นสิ่งปรักหัก พัง ประตูเมืองก็ถูกเผาทำลาย จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับชาวยิวจึงทำให้กษัตริย์อนุญาต

ประการที่สี่ ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักการจัดลำดับก่อนหลังก่อนงานที่จะทำ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการจัดลำดับก่อนหลังของเนหะมีย์ทำให้เขารู้จักขั้นตอนทั้งหมดของงานเป็นอย่างไร การเริ่มต้นของงานจึงเริ่มที่การทุลขอกษัตริย์ว่าให้ทรงพระอักษรขึ้น เพื่ออนุญาตให้ตนผ่านพรหมแดนหัวเมืองต่าง ๆเพราะ เนหะมีย์รู้แน่ว่าการเดินทางจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือมีปรปักษ์ขัดขวางแน่นอน

ประการที่ห้า ผู้นำที่ดีควรมีการจัดเตียมค้นคว้าจัดหาข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน การที่เนหะมีย์รู้จักชื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้น แสดงให้เห็นว่าเขาได้ทำการค้นคว้าอย่างดี ด้วยการที่เรามีข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการอย่างง่ายขึ้น

ประการที่หก ผู้นำจะต้องมีความมั่นใจเด็ดเดี่ยว ในการตัดสินใจ เนหะมีย์ได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญในการตัดสินใจ เขารู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรทำ ดังนั้นมั่นใจในการตัดสินใจจะส่งผลประสบความสำเร็จ

ประการที่เจ็ด ผู้นำจะต้องมีเวลาใช้ในการวางแผนการคิดและการพักผ่อน เมื่อเนหะมีย์เดินทางมาอยู่เยรูซาเลม เขาได้พักผ่อนเป็นเวลา 3 วัน และตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืน เพื่อสำรวจและวางแผนล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใดรู้ล่วงหน้าว่าตนจะมีแผนงานที่แน่นอนไว้ในใจ เขาได้คิดว่ามีอะไรที่เขาต้องทำ พร้อมวางแผนการในการทำงานอย่างเป็นระบบ

Image

ประการที่แปด ผู้นำจะต้องมีความคุ้นเคยกับงานที่ทำเป็นอย่างดี ซึ่งผู้นำหลายคนประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจในงานที่เขาต้องนำจากที่กล่าวไปแล้วคือ เนหะมีย์ได้ออกสำรวจงานที่เขาต้องทำอย่างถี่ถ้วน และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ เพราะการเริ่มสร้างกำแพงจากสองข้างเขาหาจุดศูนย์กลางนั้น หากเตรียมการไม่พร้อมจะต้องทำให้กำแพงเมื่อมาชนกันแล้วจะมีระดับที่ไม่เสมอกัน การรู้จักงานที่ทำอย่างถี่ถ้วนจึงมีความจำเป็นในการนำพางานไปสู่ความสำเร็จ

                ประการที่เก้า ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบครอบในเรื่องของเวลา จากที่ได้กล่าวไปถึงการทำงานของเนหะมีย์ จะพบวามีความรอบครอบในเรื่องของเวลาการทำงานมาก เขารอคอยเวลาที่เหมาะสม เมื่อเขาต้องการจะออกไปสำรวจสถานที่เพื่อทำการสร้างกำแพง ทำในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้คนอื่นทั่วไปแตกตื่นหรือทราบแผนการของเขาล่วงหน้า

                ประการที่สิบ ผู้นำที่ดีจะต้องมีผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้ ผู้ช่วยที่ดีและสามารถไว้วางใจได้จะเป็นอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้นำทุกคนประสบความสำเร็จ การที่จะมีผู้ช่วยที่ดีนั้นไม่ต้องมีเป็นจำนวนมาก เพียง 2 หรือ 3 คน ที่วางใจได้จริงๆก็พอ

                ประการที่สิบเอ็ด ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์สู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจน ที่จะทำให้การทำงานสำเร็จไปมากกว่าครึ่ง

                มีการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีคนเพียงแค่ร้อยละ3ของจำนวนประชากรที่มีเป้าหมายและได้จดบันทึกเป้าหมาย อีกร้อยละ 10 ของประชากร มีเป้าหมายเพียงแค่จดจำไว้ในสมองแต่ไม่ได้จดบันทึกไว้ อีกร้อยละ 87 ที่เหลือไม่ได้มีเป้าหมายหรือแผนการสำหรับชีวิตอย่างชัดเจน

                การ สำรวจยังพบข้อมูลที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ผู้ที่มีแผนการหรือเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและจดบันทึกมักจะประสบความสำเร็จ มากกว่าผู้ที่มีเพียงแต่แผนการหรือเป้าหมายจดจำไว้ในสมองสูงถึงร้อยละ 50 จนถึงเกือบ 100 เลยทีเดียว

                เป็นการดีที่ผู้นำองค์กรต่างๆจะมีการตั้งเป้าหมายต่างๆและจดบันทึก พร้อมทั้งสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้งานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

                ประการที่สิบสอง ผู้นำที่ดีจะต้องมีทีมงานที่สามารถทำงานได้ บทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีคือ คุณไม่สามารถทำงานอะไรก็ตามได้ด้วยตัวของคุณเองโดยลำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีขนาดใหญ่

Image

                ประการที่สิบสาม ผู้นำที่ดีต้องไม่หนีอุปสรรค เพราะอุปสรรคจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้นำรู้สึกท้อแท้ ผู้นำทุกคนจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าอุปสรรคต่างๆๆฃจะเกิดขึ้นทุกวัน เนหะมีย์ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่เคยหนีจากอุปสรรคทั้งปวงจึงทำให้เข้าประสบความสำเร็จในการทำงาน

                หากย้อนกลับไปดูการเดินเรือรอบโลกของคริสโตเฟอร์โคลัมบัลเขาพบกับปัญหาต่างๆมากมายตลอดการเดินเรือ ไม่ใช่เฉพาะเพียงกระแสคลื่นและกระแสลมที่ต้องต่อสู้ไปตลอดการเดินทางเท่านั้น แต่ยังคงต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคจากลูกเรือที่เดินทางไปด้วย เพราะลูกเรือทุกคนนั้นมีความต้องการที่จะกลับบ้าน หรือแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ โคลัมบัส จะต้องแก้ไขวันต่อวัน และ โคลัมบัส ได้บันทึกเหตุการณ์และอุปสรรคของการเดินเรือของเขาทุกวัน แต่ในตอนท้ายของแต่ละหน้าในแต่ละวันที่เขาบันทึกนั้น เขาจะเขียนไว้ว่า “วันนี้เรามุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันตก”

          ลักษณะของผู้นำที่ดีในประการสุดท้ายของตอนที่2นี้ บทเรียนที่เราได้รับจาก เนหะมีย์นั้น คือ ผู้นำจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติให้แผนการต่างๆดำเนินไปสู่จุดมางหมายที่ได้ตั้งไว้ เนหะมีย์ รู้ดีว่าการสร้างกำแพงเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับสภาพที่ต้องมีการต่อสู้ขัดขวาง เขาจึงยิ่งต้องมีการวางแผนการมากกว่าปกติ และต้องรู้ว่าการที่จะลงมือปฏิบัติงานที่มีความยากอย่างไร จะมอบหมายงานให้ผู้อื่นปฏิบัติอย่างไร เขาเป็นผู้ที่ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จได้โดย ให้คนทุกคนสามารถทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

                หากผู้นำสามารถทำให้ทีมงานนั้นทำงานร่วมมือกันได้อย่างดี งานที่ทำไม่ว่าจะยากเพียงใด ก็คงจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายดาย

 

ด้วยความสามารถ ความมีปัญญา ความสุขุม สัตว์ซื่อ หนักแน่น มีวิจารณญาณ และไว้วางใจได้ ทำให้เนหะมีย์ สามารถบริหารจัดการ วางแผนการบูรณะกำแพงเมืองเยรูซาเล็มได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 52 วัน หากเป็นผู้นำคนอื่นๆ แล้วคงต้องใช้เวลาเป็นแรมปี ในการดำเนินการซ่อมแซมกำแพงเมืองเยรูซาเล็มทั้งเมือง หรือแม้กระทั่งการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีดีๆ เช่นสะพานข้ามแยก  การสร้างตึกอาคาร ฯลฯ ก็ใช้เวลาเกินกว่า 52 วัน เช่นกัน

                นอกจากการมีทักษะที่ดี ในการบริหารจัดการแล้ว ความสามารถจัดการงานได้สำเร็จทันกำหนดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

                ผู้อ่านหลายท่านคงรู้จัก อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบล (Alexander Graham Bell) เป็นอย่างดีแต่ถ้าถามถึงอีกบุคคลหนึ่ง คือ เอลิซา เกร  (Elisha Gray) หลายท่านก็มีความสงสัยว่าบุคคลผู้นี้เป็นใคร และมีความสำคัญอย่างไร ถึงต้องมีการกล่าวถึง ณ ที่นี้

                Elisha Gray เป็นช่างไฟฟ้า ชาวชิคาโก ผู้ซึ่งไปขอจดสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์โทรศัพท์ หลังจาก Alexander Graham Bell เพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ผู้อ่านคงจะได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของ การวางแผนการจัดการที่ดีในการทำงาน และการทำงานเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างทันเวลาเป็นอย่างดี หรือหากมองในทางกลีบกันก็คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานล่าช้าจะเป็นอย่างไร

                หากเราพิจารณาถึงลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จในประการต่อมา คือประการที่สิบห้า ผู้นำที่ดีจะต้องๆไม่ลังเลในการตัดสินใจเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน ความผิดพลาดที่ยิงใหญ่ และมักจะเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารทั่วไปในปัจจุบันคือ การรอคอยที่จะตัดสินใจเป็นระยะเวลานาน อาจเป็น ความกลัวที่เกิดจากความผิดพลาด หรือกลัวที่จะเกิดผลกระทบกับบุคคลต่างๆ

                เราอาจจะศึกษาในตอนที่เนหะมีย์ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อป้องกันความปลอดภัยของคนงานโดย

ให้คนงานพักอาศัยอยู่ในเมืองเยรูซาเล็ม ทำการวางแผนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพราะศัตรูได้ทราบข่าวถึงการสร้างกำแพงเมืองว่าใกล้ดำเนินการสำเร็จ และประสงค์ที่จะทำการดักซุ่มโจมตี แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้จะแก้ปัญหาให้คนงานอยู่อย่างนี้ตลอดไป แต่เป็นการตัดสินใจอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

                ประการที่สิบหก ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้นำที่อยู่กับงานและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงได้ ผู้นำจะต้องอยู่ในการปฏิบัติงานนั้นด้วย ไม่ไช่ยืนอยู่ที่ขอบสนาม หรือคอยเฝ้ามองดูการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเดียว ผู้นำจะต้องเป็นผู้ลงมืออย่างจริงจัง เพราะปัญหาหลักของการที่ผู้นำไม่สามารถนำการทำงานได้สำเร็จลุล่วงในปัจจุบัน คือ ผู้นำที่ไม่ยอมลงมือปฏิบัติจริงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้นำจะต้องคอยให้กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับการปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างดี

                เนหะมีย์ เป็นผู้ที่ให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาช่วยสร้างกำแพงทุกคน นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นอย่างดี และสิ่งที่สำคัญคือเข่าร่วมมือในการปฏิบัติงานกับทุกคน

                ประการที่สิบเจ็ด ผู้นำที่ดีควรบริหารจัดการทรัพยากรอย่างดี กุญแจสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้นำที่ดี คือ ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ตนเองมีอย่างคุ้มค่า โดยใช้สินทรัพย์ที่เนหะมีย์มีนั้นคือ คนงานเขาได้จัดแบ่งคนงานออกเป็นสองส่วนในการทำงาน คือครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานก่อสร้าง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นกองทัพที่คอยปกป้องผู้ที่กำลังก่อสร้างอยู่ เขาสามารถบริหารจัดการทั้งกำลังคน และเวลาได้อย่างดี

                ประการที่สิบแปด ผู้นำที่ดีจะต้องคอยดูแลฐานะทางการเงินของผู้ใต้บังคับบัญชา เนหะมีย์เรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดคืนสิ่งที่โกงไปจากพี่น้องของตน สิ่งที่จำนำไป ไม่ว่าจะป็น ที่นา สวนองุ่น สวนมะกอก รวมทั้ง

บ้าน จะต้องคืนให้แก่เจ้าของไป ทั้งนี้รวมถึงรายได้ที่ได้จากข้าว เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอกด้วย การเก็บดอกเบี้ยอย่างขูดรีดจะต้องหยุดลงและดอกเบี้ยที่ได้มาจากการให้กู้ยืมจะต้องชดใช้คืน จะเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้นำที่ดูแลการเป็นอยู่ของคนอย่างใกล้ชิด

                การที่จะเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นเลิศได้นั้นต้องอาศัยทักษะต่างๆ หลายทักษะ ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีนั้น คือ การเป็นผู้แลรักษาใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

ประการที่สิบเก้า ผู้นำที่ดีจะต้องอุทิศตนเองและเสียสละแก่งานที่ทำเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ จากตัวอย่างของบุคคลที่ได้กล่าวไปใน 3 ตอนแรกนั้น คือ เนหะมีย์ ผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม และสามารถทำได้สำเร็จในระยะเวลาเพียง 52 วันเท่านั้น ถึงแม้การก่อสร้างในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีในการก่อสร้างก้าวหน้ามาก ก็ไม่อาจจะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เท่านั้นเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เพราะยิ่งใช้คนงานเข้ามาทำงานมากเท่าใด ความยุ่งยากมักจะยิ่งเกิดขึ้นเป็นปัญหาตามมา

                แต่เนหะมีย์มีทักษะในการบริหารจัดการกำลังคนที่ดีมาก ทำให้การดำเนินการสามารถกระทำไปได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระเบียบมากขึ้น แต่เท่านั้นยังคงไม่พอ ความสำเร็จดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นได้ ถ้าผู้นำไม่อุทิศตนเองและเสียสละแก่งานที่ทำอยู่อย่างเต็มที่ เพราะหากผู้นำไม่อุทิศตนอย่างเต็มที่แล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความเสียสละได้อย่างไร

                ประการที่ยี่สิบ ผู้นำที่ดีจะต้องปฏิเสธการอยู่เหนือผู้ใต้บังคับบัญชา จากตัวอย่างของเนหะมีย์นั้น เขาไม่ได้ออกคำสั่งในการก่อสร้างแต่อย่างเดียว แต่เขาเป็นผู้ร่วมทำงานด้วย นอกจากนั้นเขาได้ช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในงานที่ทำ และคอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่จำเป็น ไม่ได้ยืนสั่งงานอยู่บนหอคอยงาช้างเท่านั้น

                ประการที่ยี่สิบเอ็ด ผู้นำที่ดีจะต้องไม่ลังเลที่จะดำเนินการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างทันที เช่น ในสมัยของเนหะมีย์ที่มีการปล่อยเงินกู้อย่างเรียกดอกเบี้ยที่ขูดรีดจำนวนมาก เนหะมีย์ได้เรียกให้ผู้ที่กระทำการดังกล่าว ยุติการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูง และให้ชดใช้สิ่งที่ได้เรียกเก็บไปแล้วโดยทันที

                ประการที่ยี่สิบสอง ผู้นำที่ดีจะต้องรู้คุณค่าของงานที่ตนเองทำอยู่ เช่นเดียวกับเนหะมีย์ ที่เห็นคุณค่าของงานที่ทำมากกว่าคุณค่าของตัวเอง การทำงานจะต้องให้ความสำคัญที่งานที่ทำมากกว่าตัวบุคคล เช่นเดียวกับเนหะมีย์ที่แต่เดิมเคยเป็นเพียงเจ้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์ ได้มาทำหน้าที่ในการเป็นผู้ว่าราชการเมือง แต่เขาก็รู้ดีว่าสักวันเขาก็จะต้องกลับไปสู่งานในตำแหน่งเดิมอีกครั้ง แต่เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เคยย่อท้อ และปฏิบัติงานอย่างเป็นเลิศ

                ประการที่ยี่สิบสาม ผู้นำทีดีจะต้องเป็นผู้ที่สามารถมองคน เมื่อต้องทำการติดต่อกับบุคคลอื่น เช่นเดียวกับเนหะมีย์ ที่สามารถหยั่งรู้ถึงการล่อลวงของคนที่มาหลอกล่อตน ให้ทำการหนีก่อนที่การสร้างกำแพงจะเสร็จสิ้น ซึ่งหากเขาหลงเชื่อการทำงานในครั้งนี้ก็จะคงไม่สำเร็จลง ดังนั้นสิ่งผู้นำทั่วไปควรจะมี ก็คือ ความสามารถในการมองคน และพิจารณาว่าคนไหนเป็นคนที่หลอกลวง และคนไหนเป็นคนที่หวังดีกับเรา

                ประการสุดท้าย แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ผู้นำที่ดีควรมีเป็นปัจจัยสุดท้าย ก็คือ ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รักษาคำมั่นสัญญา ถ้าท่านผู้อ่านจำในตอนแรกได้ เมื่อตอนที่เนหะมีย์ขอกษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซีส มาทำการบูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองนั้น ได้ให้สัญญาว่าจะกลับมาทำงานเช่นเดิม ซึ่งเนหะมีย์ก็ได้กลับมารับหน้าที่รับใช้กษัตริย์เหมือนเดิมตามคำสัญญา

                เนหะมีย์ ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้อ่านหลายท่านคงอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้เสียด้วยซ้ำ แต่บทเรียนที่เราได้รับจากการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศของเขานั้น เราไม่อาจพบตัวอย่างการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศได้ในหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่วางขายอยู่ในร้านหนังสือทั่วไป ท่านผู้อ่านจะสามารถหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องราวของเนหะมีย์ได้จาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ในภาคพันธสัญญาเดิมได้ ซึ่งผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านคงจะได้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ ในมุมมองอื่น ๆ ที่ผู้เขียนเองอาจไม่ครอบคลุมถึง และผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s