Birth of Vision by ILI

จุดกำเนิดของนิมิต

การรู้จักนิมิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่าน

 

ค่านิยมหลัก

พระเจ้าทรงแสวงหาชายและหญิง ผู้ที่อุทิศถวายตัวในทางพระคัมภีร์ ที่จะถ่ายทอดนิมิต ตั้งเป้าหมาย ขับเคลื่อนพระกายของพระคริสต์ และเอาชนะอุปสรรค์ต่าง ๆ เพื่อจะเข้าถึงชนชาติต่าง ๆ เพื่อพระคริสต์

 

จุดมุ่งหมายของการสอน

เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญของนิมิตในการเป็นผู้นำ   และเข้าใจถึงกระบวนการที่พระเจ้าได้ทรงเพิ่มพูนนิมิตในหัวใจของผู้นำคริสเตียนที่พระองค์ทรงเรียก  

 

บทนำ

“โลกของคนตาบอด   ก็ถูกปิดกั้นด้วยข้อจำกัดในการสัมผัส   คนที่ไม่มีความรู้   ก็ถูกจำกัดโดยความรู้ของพวกเขา   เช่นเดียวกับผู้ทิ่สำคัญและยิ่งใหญ่ก็ถูกจำกัดด้วยนิมิตของตัวเอง”

E. Paul Hovey (modified)

 

ฤทธิ์อำนาจของนิมิต

การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยนิมิต

 

“หากเอานิมิตไปจากผู้นำก็เหมือนกับทำลายหัวใจของเขา นิมิตเป็นเชื้อเพลิงซึ่งขับเคลื่อนผู้นำทั้งหลาย มันเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดการกระทำ มันเป็นไฟที่จุดประกายความร้อนรนของบรรดาผู้ทำตามนิมิต นิมิตเป็นการเรียกที่ชัดเจน ซึ่งค้ำจุนความมุมานะปีแล้วปีเล่า ทศวรรษแล้วทศวรรษเล่า ตราบเท่าที่มนุษย์มอบถวายและเสียสละเพื่อพระเจ้า”

บิล ไฮเบลล์ “การเป็นที่ผู้นำที่กล้าหาญ” หน้า 31

นิมิตคืออะไร

นิมิตเป็นภาพของอนาคตซึ่งทำให้เกิดความร้อนรน  (บิลไฮเบลล์)

 

“นิมิตในการกระทำพันธกิจ    คือภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่จะถูกทำให้เกิดขึ้นด้วยผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก   ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจในพระเจ้า   ในตัวเอง   และในสถานการณ์รอบตัว”                                           จอร์จ บาร์นา “ฤทธิ์อำนาจของนิมิต”

 

 

นิมิตในการกระทำพันธกิจ    คือภาพที่ชัดเจนที่จะนำพาผู้คนไปสู่เป้าหมายในอนาคต   นิมิตที่แท้จริงนั้นต้องมีผลในการขับเคลื่อนอารมณ์และความรู้สึก ที่จะผลักดันให้สิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั้น  ชัดเจนขึ้นมา และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าได้ให้นิมิตเหล่านั้นปรากฏกับผู้นำคริสเตียนเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยังมองไม่เห็นให้เป็นจริงขึ้นมา

 

นิมิตเป็นอย่างไร : การอุปมา 3 ประการ

 

 1. 1.             นิมิตเปรียบเหมือนตานกอินทรีย์

นกอินทรีย์มองเห็นได้ไกลกว่าสัตว์อื่น ๆ ผู้นำที่มีนิมิตสามารถมองเห็นเกินกว่าคนธรรมดา และสามารถจินตนาการพันธกิจซึ่งทำให้เกิดการเป็นสาวกที่แตกต่างเพื่อพระคริสต์

 

 1. 2.             นิมิตเปรียบเหมือนแว่นขยาย

แว่นขยายทำให้เห็นวัตถุสิ่งของชัดเจนขึ้น นิมิตจากพระเจ้าทำให้ผู้นำเห็นความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเช่นกัน

 

 1. 3.             นิมิตเปรียบเหมือนตลิ่งแม่น้ำ

ตลิ่งแม่น้ำกำหนดทิศทางการไหลของน้ำนิมิตกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนเราไปในทิศทางซึ่งพระเจ้าทรงต้องการให้เราไป

 

 

 

ผลประโยชน์ของนิมิต

นิมิตนั้นได้ส่งผลดีอย่างน้อย 9 ประการ   ซึงประกอบด้วยการสร้างความชัดเจนต่อเป้าหมาย   สร้างลำดับความสำคัญที่ชัดเจน   สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศ   เสริมสร้างความคาดหวัง  กระตุ้นให้เกิดการถวายตัว   ผลักดันให้ไปสู่จุดสงสุด   ขยายขอบเขตพันธกิจ   เพิ่มความปรารถนาอันแรงกล้า   และทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างสูงสุด

 

การค้นพบนิมิต : บทเรียนจากเนหะมีห์

ตัวอย่างนี้อยู่ในพระคัมภีร์เนหะมีห์   ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการที่พระเจ้าใส่นิมิตในหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้า

 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์

ภายหลังที่กษัตรย์โซโลมอนสิ้นพระชนม์ พระเจ้าทรงพิพากษาชนชาติอิสราเอล เรื่องการนับถือรูปเคารพและความบาปของพวกเขา ประมาณปี 586 ก่อนคริสตกาล  บรรดาสิบสองเผ่าของอิสราเอลไม่ดำรงอยู่ต่อไป

 

พวกบาบิโลนภายใต้กษัตริย์เนบูคัสเนสซาร์ยึดกรุงเยรูซาเล็มและ เผาวิหารของพระเจ้า พังกำแพง ทำลายเมืองและสิ่งของมีค่าทั้งหลาย ขโมยทรัพย์สมบัติของชาติ

 

ประชาชนชาวยิวถูกจับเป็นเชลยและถูกยังคับให้เป็นทาส พวกเขาเดิน 1,400 กิโลเมตร  สดุดี 137  ซึ่งเขียนขึ้นในเวลานั้น “เราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างด้าว”

 

เป็นเวลา 70 ปีที่พวกยิวอยู่ในสภาพของเชลย แล้วพระเจ้าทรงเริ่มต้นสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่โดยบุคคล 3  คน…

 

 • เศรุบบาเบล : สร้างวิหารของพระเจ้า
 • เอสรา : ฟื้นการนมัสการขึ้นใหม่ (80ปีต่อมา)
 • เนหะมีย์ : สร้างกำแพง (13 ปีต่อมา)

 

เมื่อเริ่มต้นหนังสือเนหะมีย์ เนหะมีย์เป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชา  ท่านกำลังเรียนรู้นิมิตที่พระเจ้ามีไว้สำหรับท่าน

 

6 ขั้นตอนสู่การค้นพบนิมิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่าน

 

พระเจ้าทรงออกแบบเราให้เป็นประชากรแห่งจุดมุ่งหมาย – เพื่อติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของเรา เมื่อท่านพบนิมิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่าน ถ้าท่านไม่ยึดิมิตไว้ นิมิตก็จะยึดท่านไว้ นิมิตจะเริ่มต้นอย่างเงียบ ๆ เมื่อท่าน…

 

 1. 1.       เห็นความจำเป็น

 

ถ้อยคำของเนหะมีย์ บุตรฮาคาลิยาห์ อยู่มาในเดือนคิสเลฟในปีที่ยี่สิบ ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสานเมืองป้อม  ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งมาจากยูดาห์ กับชายบางคน ข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่รอดตาย ผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยและถามเรื่องเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม  เนหะมีย์ 1:1-2

 

กล่าวกันว่า คนยิวที่แท้จริงจะห่างใยเกี่ยวกับสองเรื่องคือ ประชาชนชาวยิวและกรุงเยรูซาเล็ม นี่คือสองคำถามของเนหะมีย์

เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า ผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑล คือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย มีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย  เนหะมีย์ 1:3

 

ท่านเห็นภาพของสภาพที่เลวร้ายของมนุษย์ซึ่งเขย่าขวัญของท่าน และสัมผัสจิตใจของท่าน ท่านได้รับประสบการณ์ขั้นต้นอย่างเงียบ ๆ – เป็นเมล็ดแห่งกระบวนการเริ่มแรกของนิมิต

 

ข้อ 3  เป็นคำตอบคำถามในใจของเนหะมีย์เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำเหล่านั้น ท่านเห็นสภาพของกรุงเยรูซาเล็ม แท้จริงแล้วท่านไม่เคยไปกรุงเยรูซาเล็ม แต่ท่าน “เห็น” เมืองในมโนภาพ ท่านเห็นประชาชนมีชีวิตด้วยความหวาดกลัวและไม่แน่นอน  เห็นกำแพงเมืองพัง อารมณ์ท่านจึงหวั่นไหว

                               

 1. 2.       รู้สึกถึงความต้องการ

 

 
   

 

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้ …

 เนหะมีย์ 1:4

 

ขั้นแรกท่านเห็นความต้องการ แล้วท่านรู้สึกถึงความต้องการ ขณะนี้ท่านเริ่มเปิดใจอย่างมีจุดมุ่งหมายและวางความต้องการนี้ไว้ภายในหัวใจของท่าน ความต้องการของพวกเขากลายเป็นความต้องการของท่าน เมล็ดพันธุ์แห่งนิมิตเริ่มเจริญเติบโตขึ้นภายในท่าน เมล็ดเหล่านั้นเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น

 

ทุกคนเห็นความต้องการมากมายแต่บางครั้งเมล็ดเหล่านั้นเกิดเป็นบางสิ่งลึก ๆ ในหัวใจของท่านซึ่งมีฤทธิ์อำนาจมาก ความต้องการดูเหมือนจะกระโดดเกาะท่านและไปทุกหนทุกแห่ง คล้ายปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างความต้องการนั้นกับวิถีทางที่พระเจ้าทรงสร้างท่านขึ้นมา

 

เรื่องที่ได้ยินมีผลกระทบต่อเนหะมีย์อย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาหวังจะได้ยิน ซึ่งมีผลทางอารมณ์ต่อเนหะมีย์  เขานั่งลงและร้องไห้ หัวใจของเขาแตกสลายเพื่อกรุงเยรูซาเล็มและสภาพที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่

 

คำถาม : ท่านเคยได้ยินข่าวที่ร้ายแรงมากจนท่านทนไม่ได้บ้างไหม

 

 

 

 

 

 1. 3.       มีใจผูกพันกับความต้องการนั้น

 

…และโศกเศร้าอยู่หลายวัน…  (เนหะมีย์ 1:4ข)

 

การตระหนักถึงความต้องการรุนแรงยิ่งขึ้นในใจของท่าน ความรู้สึกนี้ไม่หายไป แต่กลับเพิ่มมากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงผูกพันท่านกับความต้องการนั้น ขั้นตอนนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง

 

การมีพันธะกับความต้องการ เหมือนกับพระเจ้าทรงติดกาวระหว่างความต้องการนั้นและหัวใจของท่าน เมื่อความจำเป็นที่ความสำคัญในจิตใจของท่านมากขึ้น ท่านจะมีประสบการณ์ของความรุนแรงยิ่งขึ้น

 

 

 

 1. 4.       มีภาระใจสำหรับความต้องการนั้น

 “…เรื่อยมาข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ (เนหะมีย์ 1:4ค)

 

ท่านก้าวข้ามเส้นจากการเห็นอย่างมีจุดมุ่งหมายมาสู่การปรารถนาในจิตใจที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่าง  ท่านโศกเศร้ากับสิ่งที่ท่านเห็น ภาระหนักมากจนท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลึก ๆ  ในใจของท่านมีความคิดว่าจะต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง หลายครั้งที่ท่านเห็นภาพความจำเป็นของมนุษย์ที่จารึกในจิตใจของท่านซ้ำแล้วซ้ำอีก  จนกระทั่งท่านเริ่มเห็นหน้าตัวท่านเองในภาพขึ้น  ท่านคิดว่าท่านเป็นคนนั้นที่จะทำอะไรสักอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

คุณสัมผัสได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าพระเจ้าอยากให้คุณตอบสนองความต้องการบางอย่าง ขอให้ท่านบรรยายความต้องการนั้นๆ ในบรรทัดข้างล่างนี้

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 1. 5.       เชื่อว่าท่านสามารถตอบรับความต้องการนั้นได้

ท่านทำได้ แต่ท่านจะทำหรือไม่ ท่านกำลังถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ ถ้านิมิตที่แท้จริงกำลังดิ้นรนที่จะเกิดขึ้น ท่านจะพัฒนาความรับผิดชอบที่อยู่ภายในต่อความต้องการนั้นอยู่ในใจ ท่านจะรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบ และความเร่งด่วนที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง  เป็นความมั่นใจว่าท่านได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ลงมือกระทำสิ่งนั้น

 

 

 1. 6.       ขั้นตนที่ตอบสนองความต้องการนั้น

สิ่งที่ท่านทำอาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติ ท่านกำลังก้าวข้ามเส้นที่มองไม่เห็นจากความเชื่อไปเป็นการปฏิบัติ ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นคนนั้น  และนี่คือนิมิตและขณะนี้ถึงเวลาแล้ว  นี่แหละคือเหตุผลที่ท่านเกิดมาในโลก

 

 

การสรุ/การนำไปใช

ผู้นำทุกคนต้องตอบคำถามสองข้อด้านล่างนี้ให้ได้

 • จุดมุ่งหมายของท่านคืออะไร ?
 • นิมิตของท่านคืออะไร ?

 

 

 

page 51

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s