Integrity and Finishing Well by ILI 2013

การยึดถือหลักคุณธรรม ชีวิตที่ดีพร้อมบริบูรณ์

 

ค่านิยมหลัก

พระเจ้าทรงแสวงหาชายและหญิงที่ยึดถือหลักคุณธรรมผู้ที่ดำรงชีวิตบริสุทธิ์  มีความรับผิดชอบต่อพระเจ้า และต่อพระกายของพระคริสต์ การยึดถือหลักคุณธรรมถวายเกียรติแด่พระเจ้า ป้องกันผู้นำจากการล้มลง และส่งเสริมให้ผู้นำเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ

 

จุดมุ่งหมายในการสอน

เพื่อตอกย้ำในหัวใจของผู้นำคริสเตียนทุกคน   ให้ตั้งมั่นในความสัตย์ซื่อในทุกสถานการณ์

 

บทนำ

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับความเป็นผู้นำคือการยึดความสัตย์ซื่อไว้ แม้แต่ในโลกธุรกิจ คุณธรรมก็นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในคุณลักษณ์ของการเป็นผู้นำเช่นกัน คริสเตียนถูกเรียกให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ไร้ความมัวหมอง   ดังนั้นหากผู้นำคริสเตียนล้มเหลวที่จะยึดมั่นในคุณธรรมไว้   ก็อาจทำให้การรับใช้ในคริสตจักรได้รับผลกระทบตามมา

 

กิจกรรม: ปัญหาที่ท้าท้ายคุณธรรม/ความสัตย์ซื่อ

อภิปรายในหัวข้อคำถามด้านล่างนี้

 • อะไรคือปัญหาที่ท้าท้ายความสัตย์ซื่อที่สุดในประเทศของเรา?
 • สิ่งใดในชีวิตของท่านที่ทำให้รักษาความสัตย์ซื่อไว้ได้ยากที่สุด?

 

หลักพื้นฐานตามพระคัมภีร์

ข้อพระคัมภีร์ด้านล่าง   ในพระธรรมสดุดี  แสดงให้เราเห็นถึงมุมมองของความสัตย์  ซื่อที่มาจากทั้งภายในและภายนอก

ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสภานของพระองค์ คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งเท็จ และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง เขาจะรับพระพรจากพระเจ้า และความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา (สดุดี 24:3-5)

 • ภายใน – ความสัตย์ซื่อเริ่มต้นมาจากภายในบนพื้นฐานของของความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจ (หัวใจที่บริสุทธิ์)
 • ภายนอก – คุณธรรมที่แท้จริงต้องสำแดงออกมาเป็นการกระทำที่ปราศจากตำหนิ  เราไม่ควรทำอะไรที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุด   (มีมือที่สะอาดและปากที่พูดแต่ความจริง)

 

อะไรคือคุณธรรม/ความสัตย์ซื่อ

ในความหมายโดยปกติแล้ว   ความหมายของคุณธรรม/ความสัตย์ซื่อคือความสอดคล้องกันทั้งกาย   ใจ  และการกระทำ

 

สิ่งที่ข้าพเจ้าเป็น : ผู้ที่ดีพร้อมบริบูรณ์

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดีพร้อมหรือสมบูรณ์ในพระคริสต์ การยึดหลักคุณธรรมหมายความว่า ความเชื่อของเรา ทัศนคติ คำพูด และการปฏิบัติของเราไปในทิศทางเดียวกันกับธรรมชาติของพระเจ้า พระเยซูเป็นแบบอย่างชีวิตที่มีคุณธรรมทั้งภายใน(ความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเจ้า) และภายนอก (จากการกระทำของพระองค์)

อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและมิได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด แต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริง ๆ  (มาระโก 12:14)

 

 

สิ่งที่ข้าพเจ้ายึดมั่น อุทิศตนให้กับคำมั่นสัญญาของข้าพเจ้า

การยึดหลักคุณธรรมหมายความว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อต่อคำพูด ซึ่งข้าพเจ้าพูดและสัญญาว่าจะกระทำ  

จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้ไป มาจากความชั่ว (มัทธิว 5:37)

 

 

 

สิ่งที่ข้าพเจ้าทำ : การปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายกับคำมั่นสัญญาของข้าพเจ้า

ความเชื่อของเราต้องสะท้อนออกมาในคำพูด และการปฏิบัติของเราด้วย    จำเป็นอย่างยิ่งที่การกระทำของเราจะต้องสอดคล้องกับคำสั่งของพระเจ้าในเรื่องความสัตย์ซื่อ

มิใช่คนที่เรียกเราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงเข้าได้  (มัทธิว 7.21)

 

 

 

 

 

อะไรคือความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ/ accountability

accountability หมายถึงความรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจ การกระทำในชีวิตและการรับใช้ ซึ่งเป็นการรรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง วิธีที่ดีที่สุดที่ๆ จะรักษาความสัตย์ซื่อคือสร้างความรับผิดชอบในชีวิตคุณ

 

ระดับของความรับผิดชอบ

มีสี่ระดับคือ

 

รับผิดชอบต่อพระเจ้า

พระคัมภีร์

 • สำหรับการกระทำ 1 คธ 3:12-15 ทอง เงิน และอัญมณี หรือไม้ หญ้าฟาง และตอข้าว
 • สำหรับของประทานและตลันต์ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา มธ 25:14-25 คำอุปมาเรื่องตลันต์
 • สำหรับความรับผิดชอบที่จะนำพระกิตติคุณไปสู่ชาวโลก เอเสเคียล 3:17-21 “ถ้าเราจะบอกแก่คนชั่วว่า `เจ้าจะต้องตายแน่ๆ’ และเจ้าไม่ตักเตือนเขา … เราจะเรียกร้อง (hold accountable for) โลหิตของเขาจากมือของเจ้า”

การนำมาปฏิบัติ

 • ให้วางแผนพักผ่อนส่วนตัวปีละสองครั้ง เพื่อใช้เวลาจดจ่ออยู่ที่ความยิ่งใหญ่และจิตใจที่ดีงามของพระเจ้าที่มีต่อคุณในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
 • ให้นำบันทึกประจำวันไปด้วย และอ่านชัยชนะที่คุณได้รับจากความยิ่งใหญ่และจิตใจที่ดีงามของพระเจ้า

 

รับผิดชอบต่อตนเอง

พระคัมภีร์

 • 1ทธ 4:16 “จงดูแลทั้งตนเองและคำสั่งสอน จงมั่นคงต่อไปในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะช่วยทั้งตนเองและผู้ที่ฟังท่านให้รอดพ้น”
 • สดุดี 139:23-24 “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์”

นำมาปฏิบัติ

 • ให้กลับมาเรื่องการฝึกฝนวินัยอีก ลองใช้ตัวอย่างภาพไม้แขวนผ้าจากบทเรียนเรื่องการฝึกวินัย โดยเน้นเรื่องความต่อเนื่องในการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว อธิษฐาน เชื่อฟังเพื่อที่จะได้ข้อคิดเรื่องความปรารถนาใกล้ชิดกับพระเจ้า
 • หากหลังการเฝ้าเดี่ยวแล้วเราไม่ค้นพบหรือรู้สึกสิ่งใด ก็ลองจดบันทึกดู เพราะช่วยให้คำถามต่อไปนี้ชัดเจนขึ้นว่า เราคือใคร เรากำลังทำอะไร เรารู้สึกเช่นไรเกี่ยวกับชีวิตและโลกนี้ มีจุดใดบ้างที่เรากำลังเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง นี่จะช่วยให้เราสัตย์ซื่อกับตัวเองมากขึ้น
 • ทบทวนและประเมินเป้าหมายส่วนตัว

( จาก Gordon MacDonald, The Life God blesses)

 1. ชีวิตฝ่ายร่างกายของฉัน ฉันดูแลร่างกายอย่างไร
 2. ชีวิตฝ่ายความสัมพันธ์ของฉัน ฉันทำเช่นไรกับการแต่งงาน ครอบครัว และเพื่อนๆ
 3. ชีวิตฝ่ายสติปัญญาของฉัน ฉันดูแลจิตใจตนเองเช่นไร
 4. ชีวิตฝ่ายการงานของฉัน ฉันทำงานอย่างไร ที่ไหน และทำไม
 5. ชีวิตฝ่ายการเงินของฉัน ฉันจัดการเรื่องการเงินเช่นไร
 6. ชีวิตฝ่ายสันทนาการของฉัน ฉันพักผ่อนและหาความสุขอย่างไร
 7. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของฉัน ฉันใกล้ชิดกับพระเจ้าเช่นไร

 

 • จงตัดสินใจ

ฉันจะพาชีวิตและสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ให้พระเจ้าพอพระทัย หรือฉันจะใช้ชีวิตตามแบบที่กำหนดโดยแรงกดดันหรืออิทธิพลจากคนรอบข้างฉัน

อย่าให้โลกบีบคุณเข้าไปในเบ้าหลอม แต่ให้พระคริสต์ปั้นโลกของคุณ(โรม 12:1 Phillips Translation)

 

รายงานต่อกลุ่มคนที่ใกล้ชิด

พระคัมภีร์

 • สภษ 27:17 “เหล็กลับเหล็กให้แหลมคมได้ คนหนึ่งคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้”
 • มาระโก 3:13-15 “แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น แล้วเขาได้มาหาพระองค์ พระองค์จึงทรงตั้งสาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงใช้เขาไปประกาศ และให้มีอำนาจรักษาโรคต่างๆและขับผีออกได้”
 • มาระโก 14:33-34 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริ่มวิตกยิ่งและหนักพระทัยนัก จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด”

นำมาปฏิบัติ

 • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่รายงานตัวต่อกัน หรือยึดสัญญาที่ให้กันไว้ กลุ่มนี้ควรประกอบด้วยคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ คนที่รักคุณ และสนใจในตัวคุณจริงๆ โดยที่ต่างฝ่ายต่างรายงานความเป็นไปต่อกัน
 • กลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่หมายถึงผู้เข้าร่วมแต่ละคนทำสัญญา ข้อผูกมัด กับแต่ละคนในกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับผิดชอบชีวิตและพันธกิจของกันและกัน
 • ปกติแล้วกลุ่มที่ให้สัญญาต่อกันจะต้องมีปัจจัยดังนี้
  • ความมั่นใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีสิ่งใดที่คุณทำหรืออาจจะทำที่จะทำให้ฉันเลิกรักคุณ
  • ความพร้อม ไม่ว่าสิ่งใดที่ฉันมีก็ให้คุณได้ อาทิ เวลา พละกำลัง มุมมอง สิ่งต่างๆ ที่มี
  • คำอธิษฐาน จะวิงวอนเพื่อคุณตามรูปแบบหรือแผนการที่วางไว้เป็นประจำ
  • การเปิดเผยสัญญาว่าจะไม่ปิดบังเมื่อฉันรู้สึกสับสน ดีใจ หรือเจ็บปวด
  • ไวต่อความรู้สึก ฟัง มองดู รู้สึกไปกับคุณด้วยและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ
  • ความสัตย์ซื่อ ฉันจะพูดความจริงกับคุณด้วยความรักแม้จะเสี่ยง เพราะความสัมพันธ์ของเรามั่นคงพอที่จะรองรับได้
  • รักษาความลับ จะเก็บทุกอย่างที่แบ่งปันในกลุ่มหรือเป็นส่วนตัวไว้เป็นความลับ เพื่อรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจและเปิดเผยไว้เต็มที่

(ที่มา: Building Small Groups, Mallison)

 

2ทธ. 3:10“แต่ท่านก็ได้ดำเนินตามสิ่งต่างๆ เหล่านี้ของข้าพเจ้าอยู่แล้ว คือ ดำเนินตามพฤติกรรม เป้าหมายชีวิต ความเชื่อ ความอดทน ความรัก ความทรหดอดทนการถูกข่มเหง”

 

ในกลุ่มที่สัญญาว่าจะดูแลกันนี้ แน่นอนที่ “เหล็กลับเหล็ก” ได้ และผลก็คือจะมีผู้นำคริสเตียน ซึ่งจะมีชีวิตและงานรับใช้ที่บังเกิดผล แม้ว่าจะเต็มไปด้วยการถูกทดลองและทดสอบต่างๆ แต่ละอย่างนั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งจะมีผู้นำที่เราสร้างขึ้น เขาจะเข้มแข็งเช่นกันกับเรา

พระเจ้าจำคำสัญญาที่เราให้ไว้ และให้เรามีความรับผิดชอบต่อคำสัญญานั้น ไม่ว่าสัญญานั้นอยู่ในคำสอนหรือปฏิญานส่วนตัว  พระเจ้ามุ่งหวังให้เราทำให้สำเร็จ รวมทั้งคริสตจักรท้องถิ่นหรือคริสตจักรสากลก็มีสิทธิคาดหวังให้เราทำจนสำเร็จเช่นกัน

 

รับผิดชอบต่อชุมชนแห่งความเชื่อ

พระคัมภีร์

 • 1 คธ 12:27 “ท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ พวกท่านแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกายนั้น”
 • 1 คธ 12:18 “แต่ที่จริงพระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่างๆ ทุกๆ ส่วนไว้ในร่างกายตามที่ทรงประสงค์”
 • 1 กจ 15:4 “ครั้นมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรและอัครสาวกและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่าน แล้วท่านเหล่านั้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรง กระทำร่วมกับเขา”

 

นำมาปฏิบัติ

 • · จำคำสัญญา
  • คำสัญญาที่ให้ไว้เมื่อคุณเป็นคริสเตียน
  • คำสัญญาที่ให้ไว้เมื่อคุณมาร่วมคริสตจักร
  • คำสัญญาที่คุณให้ไว้เมื่อคุณได้รับการเจิมตั้งหรืออนุญาตให้เป็นผู้รับใช้หรือผู้นำคริสตจักร

 

หารือและใคร่ครวญ

 • ทบทวนความรับผิดชอบทั้งสี่ระดับ และเลือกข้อหนึ่งในสี่ข้อมาแบ่งปันว่าคำสอนนั้นๆ ช่วยคุณ หนุนใจคุณและทำให้คุณเชื่อเช่นไร
 • เขียนสิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ เพื่อที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง งานรับใช้ รวมทั้งคนที่ติดตามคุณ

 

 

 

 

 

 

                การสำเร็จด้วยดี

 

แกนค่านิยม                         

พระเจ้าทรงแสวงหาชายและหญิงที่ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ซึ่งรับผิดชอบต่อพระเจ้า  และต่อพระกายของพระคริสต์ การยึดหลักคุณธรรมถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นจะช่วยป้องกันผู้นำไม่ให้ล้มลงและหนุนใจให้เจริญเติบโตในส่วนบุคคลและอาชีพการงาน

 

จุดมุ่งหมาย

เพื่อผู้นำแต่ละคนสามารถประเมินการทรงเรียกในชีวิตตนเองได้ และตัดสินใจว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตและเป็นผู้นำจนสำเร็จลงด้วยดี

 

บทนำ

เมื่อเราเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนของเรา และการทรงเรียกในพันธกิจ เราคาดหวังว่าเราจะฝ่าฟันในชีวิตคริสเตียนจนสำเร็จ รวมทั้งการทำพันธกิจด้วยความปรารถนาแรงกล้า นิมิตความอดทนและความชื่นชมยินดี มากเท่ากับเมื่อเราเริ่มต้นการทำพันธกิจของเราในฐานะผู้นำคริสเตียนที่เป็นฆราวาส  ศิษยาภิบาลหรือผู้ประกาศเพราะว่า “ลึก ๆ ในจิตวิญญาณของแต่ละคน  พระเจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งเป้าหมายในใจเรา” เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเรา

เพื่อที่จะไปถึงจุดประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว เราต้องเริ่มต้นสถาปนาหลักการทางพระคัมภีร์เชิงปฏิบัติที่จะนำเราไปสู่ชีวิตและการทำพันธกิจจนสำเร็จด้วยดี

 

หลักการเหล่านี้ คือต้องอุทิศตน

 • เป็นผู้ที่ยึดมั่นหลักคุณธรรม
 • เป็นผู้ที่เต็มใจในการรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ
 • เป็นผู้ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย

 

 

แผนการของพระเจ้าสำหรับเราคือเราต้อง.เปาโล.. อเหมือน

                             

 

มากกว่าที่จะเป็นเหมือนกษัตริย์โซโลมอน

                             

 

กระนั้นก็ตาม  ข้อเท็จจริงคือ

 

 

พวกเขาไปไหนกัน

 • ลาออก….  เหมือนใน  2 ทิโมธี 4:10  :  เดมาสได้ละทิ้งข้าพเจ้า
 • ไม่เจริญขึ้น….  เหมือนใน  ฟิลิปปี 3:19  :  จิตใจของเขาอยู่กับสิ่งของของโลก
 • ไม่มีคุณสมบัติ….  เหมือนใน  2 โครินธ์ 7:10  : เสียใจฝ่ายโลกแต่ไม่สำนึกผิด

 

เกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไร ถามกษัตริย์ซาโลมอน

กษัตริย์โซโลมอนเป็นตัวอย่างของบุคคลในพระคัมภีร์ที่น่าเศร้า  เป็นผู้ที่เริ่มต้นถูกต้องแต่ไม่จบลงด้วยดี  พระองค์หยุดการเป็น “บุรุษแห่งปัญญา” ผู้เขียนสุภาษิตไว้ว่า

 ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอง (สุภาษิต 1:7)

และกลายเป็นผู้ที่ชอบเยาะเย้ยผู้อื่นและคนโง่ พระองค์ทรงลืมสิ่งที่พระองค์ทรงเขียน:

ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัดอนิจจัง (ปัญญาจารย์ 1:2)

 

ปัจจัยบางประการที่เป็นเหตุให้คนเราสูญเสียคุณธรรม – ทีละก้าว

 • ไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว หรือ เพียงอิทธิพลเดียวที่เป็นเหตุให้บางคนไม่สำเร็จด้วยดี
 • มักจะเป็นก้าวเดียวที่เริ่มต้นเราในทิศทางที่ถ้าไม่ตรวจสอบดีก็จะทำให้การทำพันธกิจของเราล้มเหลว
 • ปัจจัยเหล่านี้เรียกว่า ความหลอกลวง 4 อย่างใหญ่ๆ บวกอีก 4 อย่างย่อยๆ

 

4 ข้อใหญ่ๆ คือเงินทอง เพศ อำนาจ และความเย่อหยิ่ง

4 สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เด่นชัดที่สุด และเป็นธรรมดามากสำหรับผู้นำคริสเตียน ที่เป็นเหตุให้พวกเขาไม่สำเร็จด้วยดี และมีบรรยายไว้ใน  1 ยอห์น 2:15-16

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนัง และ ตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ ไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก

 

1.   เงินทอง

           เงินทองมิใช่สิ่งชั่วร้ายเสมอไป   แต่สามารถเป็นพระพรก็ได้    ในขณะเดียวกันเงินก็เป็นแหล่งแห่งการล่อลวงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

 • 1 ทิโมธี 6:10 ด้วยว่าการรักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่ว
 • 2 ทิโมธี 3:2 มนุษย์เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยะโส

คำตอบของพระเจ้า :

 

 

 1. 2.       เรื่องเพศ

            เพศสัมพันธ์คือของขวัญที่แสนวิเศษจากพระเจ้าสำหรับชีวิตแต่งงาน   และผลของการบิดเบือนเป้าหมายของพระเจ้าคือหายนะ

 • สุภาษิต 2:16-19 เพราะเรือนของนาง (หญิงล่วงประเวณี) จมลงไปสู่ความมรณา
 • เอเฟซัส 5:3 แต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลย

 

คำตอบของพระเจ้า

 

 

 1. 3.       อำนาจ

           การเป็นผู้นำคือการมีอำนาจ   อย่างไรก็ตามการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะให้ผลลัพธ์ที่อันตรายต่อผู้นำ

 • กิจการ 8:9-23 ซีโมนผู้ทำวิทยาคม

 

คำตอบของพระเจ้า

 

 

 1. ความเย่อหยิ่ง

              โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ผู้นำซึ่งชื่นชอบและมีความสุขกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในพันธกิจที่ตนกระทำ   มีแนวโน้มอย่างมากที่จะตกอยู่ในการทดลองนี้   อย่างไรก็ตาม   คำเตือนก็มีอยู่ชัดเจนอยู่แล้ว

 • สุภาษิต 16:18 ความเย่อหยิ่งเดินนำหน้าการถูกทำลาย จิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม อย่าพูดเลยว่า “ฉันทำอะไรลงไป”

 

คำตอบของพระเจ้า

 

               

และอันตรายอีก  4  ประการ

สี่ประการนี้เปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่อันตรายยิ่งกว่าบาปที่สามารถชี้ชัดออกมาได้อย่างโจ่งแจ้ง   คุณเองจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันกำลังเติบโตและมีอิทธิพลอยู่เหนือคุณจนกระทั่งมันสายเกินไป

 

มาระโก 4:13-19

เหมือนพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่ผู้ที่ฟังพระวจนะ และความกังวลตามธรรมดาโลก   และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งอื่น ๆ ได้เข้ามาและรัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผล

 

 1. 1.       เราหยุดการฟังและการเรียนรู้

เมื่อซาโลมอนทำบาปไปจนถึงระยะหนึ่งจึงเขียนไว้ว่า 

ปัญญาจารย์ 1:9-10 สิ่งที่เป็นขึ้นแล้ว คือ สิ่งที่จะเป็นขึ้นอีก สิ่งที่ทำกันแล้ว คือ สิ่งที่จะต้องทำกันอีก และไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

คำตอบของพระเจ้าจงเรียนรู้ต่อไป

 • ลูกา 2:52 พระเยซูทรงจำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และพระคุณ
 • มัทธิว 11:29 พระเยซูตรัสว่า “จงเรียนจากเรา”
 • สุภาษิต 1:5,  9:9 ปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของเขา

 

ท่าน

 

 

 1. 2.       เราหยุดการดำเนินชีวิต โดยความเชื่อแล้วความประพฤติของเราก็แย่ลงไป

1 พงศ์กษัตริย์ 11:4-6  เมื่อกษัตริย์ โซโลมอนทรงพระชราแล้ว พระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของพระองค์ไม่..  ซาโลมอนจึงทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า และมิได้ทรงติดตามพระเจ้าอย่างเต็มพระทัย

 

คำตอบของพระเจ้า  ยืนหยัดในความเชื่อของท่านและตรวจสอบความประพฤติของท่าน

 • สดุดี 139:23-24 ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูพระทัยพระองค์
 • กิจการ 4:20 ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็น และได้ยินก็ไม่ได้
 • ดาเนียล 3:16-18 ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลพระราชาว่า “ข้าไม่ปรนนิบัติพระองค์ฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้น

 

ท่าน

 

 

 1. 3.       เราหยุดการเสริมสร้างชีวิตผู้อื่นจนไม่เหลือสิ่งใดให้คนรุ่นหลัง

ปัญญาจารย์ 1:11     ไม่มีการจดจำถึงสมัยก่อนและไม่มีการจดจำสิ่งหลัง ๆ ที่จะเกิดมาในท่ามกลางผู้ที่มาภายหลัง

หลังจากที่กษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์   อาณาจักรก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วน   พระโอรสและพระนัดดาก็มีชีวิตที่เสื่อมทรามไป

 

คำตอบของพระเจ้า  :  ฟื้นฟูการอุทิศชีวิตแด่พระเจ้าอีกครั้ง

 • ยอห์น 17:19 ข้าพระองค์ชำระตัวถวาย เพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระ
 • ทำให้เป้าหมายของพระเจ้าเป็นเป้าหมายของท่าน :  จงมอบคำสอนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย 2 ทิโมธี 2:1-2

ท่าน

 

 

 1. 4.       เราสูญเสียความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับพระเจ้า

1 พงศ์กษัตริย์ 11:9-13    เมื่อใกล้จะสิ้นรัชกาล   กษัตริย์ซาโลมอนละทิ้งพระเจ้าและตัดสินใจติดตามพระอื่น

 

คำตอบของพระเจ้า  :  จงตั้งใจในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้า

 • สดุดี 27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพระเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือการได้อยู่ในพระนิเวศพระเจ้า
 • สดุดี 51:12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์

 

ท่าน

 

 

สะท้อนความคิด

 • ข้อไหนในอันตราย “อีก 4 ข้อ”  ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

 

เป้าหมายของเราคือเส้นชัย

อาจารย์เปาโลและอีกหลายๆ คนได้วิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว

2 ทิโมธี 4:6-8 ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว

 

เราจะสำเร็จด้วยดีได้อย่างไร เราต้องเดินทีละก้าว

          เราเองก็สามารถที่จะเป็นผู้ทำการงานให้สำเร็จด้วยดีได้เช่นเดียวกับเปาโลและคนอื่นๆ   ถ้าหากเราอุทิศตัวมุ่งมั่นที่จะ…

 

1.   เป็นคนที่มีคุณธรรม

 • การยึดหลักคุณธรรมง่ายเหมือนการรักษาสัญญา เป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ในสิ่งที่เขาสัญญาว่าจะทำ คุณธรรมหมายความว่าเป็นครบถ้วน สมบูรณ์ และผสมผสานเข้าด้วยกัน
 • เราจะเป็นคนมีคุณธรรมก็ต่อเมื่อค่านิยมของคริสต์ศาสนามาพร้อมกับความเสมอต้นเสมอปลายในการดำเนินชีวิตของเรา ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

 

2.   เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะมีความรับผิดชอบ

 • การมีความรับผิดชอบหมายความว่า เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบสำหรับทัศนคติของเรา การตัดสินใจ และการปฏิบัติของเรา 1 ทิโมธี 4:16  จงระแวดระวังชีวิตของท่านและหลักคำสอนอย่างใกล้ชิด
 • เลือก 2-3 คน ผู้ที่ท่านไว้ใจได้ว่ารักและนับถือท่าน และแบ่งปันชีวิตของท่านในการยึดหลักคุณธรรมกับพวกเขา ให้พวกเขาช่วยตรวจสอบท่านในการรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่จะเสร็จสิ้นด้วยดีของท่าน และให้พวกเขาช่วยท่านในการบรรลุตามเป้าหมายนั้น

 

3.  เป็นคนที่มุ่งมั่นไปที่เป้าหมายตลอดเวลา

ฮีบรู 12:1-2    เมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว  ก็ขอให้เหตุฉะนั้นเมื่อ..เราทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น  ขอให้เราวิ่งแข่งขันด้วยความเพียรพยายาม  ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซู เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน  เพื่อความรื่นเริงยินดี  ที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์  ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ  และพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระที่นั่งของพระเจ้า

 

คำอธิษฐานของผู้สำเร็จด้วยดี

          ในกิจการบทที่ 20 เปาโลกล่าวกับผู้ปกครองในคริสตจักรเมืองเอเฟซัสว่า  “บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า  จึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ทราบว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจองจำและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่” (ข้อ 23)

จากนั้นเปาโลได้กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจ ซึ่งคริสเตียนทุกคนที่ปรารถนาจะสำเร็จด้วยดีควรนำมาใช้ในการอธิษฐานของตน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสู่การสำเร็จที่ดี ข้อความจากพระคัมภีร์เพิ่มเติม

 

 1. 1.       การฟัง และ การเรียนรู้
 • สุภาษิต 1:5 ทั้งปราชญ์จะได้ยิน และเพิ่มพูนการเรียนรู้
 • มัทธิว 11:29 จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา
 • สุภาษิต 9:9 จงให้คำสั่งสอนแก่ปราชญ์ และเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรม และเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้น

 

 1. 2.       ความมั่นใจ และ อุปนิสัย
 • สดุดี 139:23-24 เริ่มต้นด้วยการให้พระเจ้าตรวจดูนิสัยของท่าน
 • รูธ 3:1 ท่านเป็นสตรีที่มีอุปนิสัยน่านับถือ
 • สุภาษิต 12:4 ภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามี
 • ลูกา 23:47 พระเยซูบนกางเขน เป็นที่ประทับใจของทหารยามชาวโรมัน
 • กิจการ 4:20 เพราะเราไม่พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็น และได้ยินก็ไม่ได้
 • ดาเนียล 3:16-18 ถ้าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ของฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาท ได้ทรงตั้งขึ้น

 

 1. 3.        มรดก และ การช่วยเหลือสูงสุด
 • กิจการ 9:10-18 อนาเนีย
 • โยชูวา 14:6-15,19 คาเลบ
 • ข้อ 10 และนี่แน่ะ วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ 85 ปี แล้วข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรง
 • ข้อ 12 ขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่งพระเจ้าตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้า
 • กิจการ 9:15 อ. เปาโล – คนนี้เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์ และพวกอิสราเอล
 • กิจการ 26:17-18
 • 2 ทิโมธี 1:13-14 คำสอนมีหลัก
 • 2 ทิโมธี 2:2 ผู้นำที่ไว้ใจได้
 • 2 ทิโมธี 3:10 แบบอย่างคริสเตียน

 

 1. 4.        ความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้า
 • สดุดี 27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์
 • สดุดี 51:12 ของทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย
 • สดุดี 37:4 จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน
 • สดุดี 42:1-2 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้า

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s