Spiritual gifts by ILI

ของประทานฝ่ายวิญญาณ

 

 

วัตถุประสงค์ในการสอน

 • เพื่อผู้เรียนจะเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณของตนจนสุดศักยภาพ เพื่อเป็นผู้นำคริสเตียนที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผู้เรียนจะเพิ่มพูนในการสังเกตุของประทานต่างๆ ที่เฉพาะของตน และทุ่มเทที่จะพัฒนาของประทานเหล่านี้ เพื่อให้สำเร็จตามนิมิตที่พระเจ้ามีในชีวิต

 

คำนำ

คริสเตียนควรต้องวินิจฉัย พัฒนา และใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล และปรนนิบัติผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งในโลกนี้

คำในภาษากรีกที่ใช้ทั่วไปมากที่สุดสำหรับคำว่าของประทานฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ใหม่คือคำว่า “charisma” ‘Charis’ หมายถึง ‘พระคุณ’ ‘-ma’ หมายถึง ‘ผลของ’ ของประทานฝ่ายวิญญาณหมายถึงผลโดยตรงจากพระคุณของพระเจ้า

 

“คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา …ท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน” พระเยซูตรัสกับสาวก (กิจการ 1:4,8)

 

พื้นฐานของพระคัมภีร์

 

 มีสี่ข้อความสำคัญๆ ที่พูดเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณ

 

 • 1 โครินธ์ 12-14 สอนเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างละเอียดมากที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่

 

 • เอเฟซัส 4:11 รายการของหน้าที่ในงานรับใช้เพื่อฝึกฝนธรรมมิกชนสำหรับงานรับใช้ คือ อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล และครู

 

 • โรม 12:6-8 คำสอนให้ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณตามพระคุณที่ตนได้รับมา

 

 • 1เปโตร 4:8-11 คำสั่งให้เราอารักขาของประทานที่พระเจ้าประทานให้

 

คำจำกัดความสองประการของของประทานฝ่ายวิญญาณ

 

 • “ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้อย่างอัศจรรย์ เพื่อให้คริสเตียนมีความสามารถในการปรนนิบัติ รับใช้”เคนเนธ เคน คิงฮอน

 

 • “พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานคุณลักษณะพิเศษแก่สมาชิกทุกคนในพระกายพระคริสต์ตามที่พระคุณพระเจ้ามีให้กับเราในบริบทของพระกาย” ปีเตอร์ แวกเนอร์

 

รู้จักของประทาน

คริสเตียนทุกคนต้องรับผิดชอบในการแยกแยะของประทานตนเอง วิธีสำคัญในการค้นหาคือ

 

 • ศึกษาพระคัมภีร์ที่สอนเกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณ

 

 • ลองทำการเช็คในโปรไฟล์และแหล่งอื่นๆ เกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณจนเสร็จ แม้ไม่สมบูรณ์ไร้ที่ติ แต่เป็นวิธีชี้นำในการตรวจสอบได้

 

 • พิจารณาชีวิตคุณเองเพื่อค้นดูว่าของประทานฝ่ายวิญญาณอันใดที่คุณใช้อยู่ คุณจะรู้ถึงของประทานบางอย่างที่คุณมีหรือไม่มี

 

 • ฟังพี่น้องที่เติบโตในพระกายที่สามารถชี้แนะในเรื่องของประทานของคุณ

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณจะช่วยให้คุณ

 • ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 • รับใช้ผู้อื่นและ
 • มีส่วนร่วมในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าในโลก

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณ

ของประทานมักมาเป็นชุด หากมีของประทานอย่างหนึ่งแล้ว คุณมักจะมีของประทานอย่างอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันด้วย ของประทานฝ่ายวิญญาณยี่สิบห้าอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่จะจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ที่เหมือนกันดังนี้

 

คุณมักจะมีความสามารถตามของประทานหลายๆ อย่างด้านล่างอยู่บ้าง สิ่งสำคัญสำหรับผู้เชื่อทุกคนคือการค้นหาของประทานเด่นๆ ของตน

 

ของประทานด้านการสื่อสาร คือการสื่อกับบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ

การเตือนสติ     การเผยพระวจนะ

การสอน                       การประกาศ

 

การเป็นผู้นำ ทักษะต่างๆ ในบริบทของผู้นำ

การบริหาร       การเป็นผู้นำ

อัครทูต             ผู้เลี้ยงดู

มิชชันนารี

 

ของประทานเชิงปฏิบัติ นำมาใช้ในการรับใช้และช่วยเหลือคนอื่นๆ

การให้             ความเมตตา

การช่วยแหลือ  การบริการ

การต้อนรับ      การเต็มใจอยู่อย่างยากจน

 

ของประทานด้านการอัศจรรย์ ของประทานเหนือธรรมชาติ หรือพิเศษซึ่งสำแดงฤทธิอำนาจของพระเจ้า

การปลดปล่อย  ภาษาแปลกๆ

การรักษาโรค   การแปลภาษาแปลกๆ

การอัศจรรย์

 

ของประทานในการจัดเตรียม เพื่อสนับสนุนของประทานอื่นๆ ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า

การวินิจฉัยสังเกตุวิญญาณ        ถ้อยคำแห่งความรู้

ความเชื่อ                                  สติปัญญา

การอธิษฐานวิงวอน

 

ไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดที่ครอบคลุมของประทานฝ่ายวิญญาณได้หมดครบถ้วนในตอนเดียว ของประทานทั้งหมดมีความสำคัญ และจะเกิดผลหากชีวิตผู้นั้นพึ่งพางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่

 

ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง (ยากอบ 1:17)

 

ของประทาน ตะลันต์ และบทบาท

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณแตกต่างจากตะลันต์ตามธรรมชาติตรงที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณพระเจ้า ทั้งสองอย่างนั้นไปด้วยกัน แต่ของประทานจะเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณเมื่อใช้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณแตกต่างจากบทบาทของคริสเตียน แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีของประทานในด้านนั้นๆ เช่น

 

การให้ คริสเตียนทุกคนควรให้สิบลดและถวายทรัพย์ แต่มีบางคนที่มีของประทานด้านนี้

 

การต้อนรับ คริสเตียนทุกคนมีบทบาทในการแสดงมิตรไมตรีกับผู้คน แต่มีบางคนที่มีของประทานด้านนี้

 

การประกาศ คริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ในการเป็นพยาน แก่คนที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์ แต่มีบางคนที่มีของประทานด้านนี้

 

เมื่อคุณเห็นของประทานหลักของตนแล้วให้วางแผนที่จะพัฒนาของประทานแต่ละอย่าง และเริ่มใช้ของประทานนั้นๆ เพื่อให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จในตัวคุณ

 

พัฒนาของประทานของคุณ

 

ผู้เชื่อมีหน้าที่ในการพัฒนาความสามารถในหารใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลเขียนเตือนทิโมธีว่า “อย่าละเลยของประทาน” (1 ทธ 4:14) ใน 2 ทธ 1:6 เปาโลเตือนสติทิโมธีว่า “ใช้ของประทานพระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้าให้รุ่งเรืองขึ้น”

 

ผู้เชื่อทุกคนควรสังเกตุของประทานของตน แล้วจึงเพิ่มพูนความสามารถที่จะใช้ของประทานผ่านทางความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น และผ่านประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ

 

การเล่นเปียโน ตัวอย่างในการพัฒนาของประทาน

 

ข้อเท็จจริงสี่อย่างในการเล่นเปียโน

 • ทุกคนสามารถเล่นเปียโนได้ในระดับหนึ่ง
 • ทุกคนสามารถพัฒนาการเล่นเปียโนผ่านการฝึกฝน
 • บางคนมีความสามารถตามธรรมชาติในการเล่นเปียโน หากได้ฝึกอบรมก็จะกลายเป็นนักเปียโนที่ยิ่งใหญ่ได้
 • ปราศจากการทุ่มเทและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเล่นเปียโน นักเปียโนก็ไม่มีทางสำเร็จจนเต็มศักยภาพได้

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณก็เป็นจริงเช่นเดียวกันคือ

 • ผู้เชื่อทุกคนสามารถรับใช้ในหลายๆ ด้านในพระกายพระคริสต์
 • ผู้เชื่อทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในบทบาทคริสเตียนผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติ
 • พระเจ้าเจิมผู้เชื่อแต่ละคนในการรับใช้อย่างมีฤทธิอำนาจมากกว่าในบางด้าน เราพูดได้เลยว่าเขามีของประทานด้านนี้
 • ด้วยการพัฒนาของประทานฝ่ายวิญญาณ ทำให้ผู้เชื่อสามารถสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลกระทบต่อแผ่นดินพระเจ้ามากกว่า

 

จงแสวงหาที่จะเป็นเลิศในของประทานที่โดดเด่นของคุณ ดังนั้น พระเจ้าจึงใช้คุณได้อย่างมีฤทธิอำนาจมากยิ่งกว่า แง่คิดที่คุณสามารถพัฒนาของประทานมีดังนี้

 • อ่านพระคัมภีร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับของประทาน รวมทั้งศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่มีของประทานด้านนี้
 • อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับของประทานด้านนั้น
 • ฝึกอบรมเกี่ยวกับของประทานด้านนั้น
 • เรียนรู้จากที่ปรึกษาที่ซึ่งโดดเด่นในของประทานด้านนั้น
 • ฝึกฝนและเรียนรู้เมื่อคุณใช้ของประทาน

 

การใช้ของประทาน

พระเจ้าให้ของประทานฝ่ายวิญญาณแก่คุณเพื่อการนำแผ่นดินของพระเจ้ามายังโลกนี้ โดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์ให้หลักการที่ชัดเจนแก่เราในการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณ

 

หาโอกาส

ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อแสวงหาโอกาสในการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณ คุณเลือกได้ว่าจะใช้ของประทานนั้นหรือไม่ จงเป็นผู้อารักขาของประทานที่พระเจ้าประทานให้อย่างดี และจงมองหาโอกาสที่จะใช้ของประทานนั้น

“ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ที่ท่านให้นั้นไปซ่อนใว้ใต้ดิน”

(มธ 25:25)

ใครก็ตามที่รู้จักกระทำการดี และไม่ได้กระทำ บาปจึงมีแก่คนนั้น

(ยก 4:17)

 

ฝึกใช้ของประทานด้วยความรัก

                “หากมีของประทานในการเผยวจนะ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย” (1 คธ 13:2)

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณช่วยเราในการรับใช้ ดังนั้น ความรักจึงต้องเป็นแรงจูงใจในการใช้ของประทานเสมอ เปาโลบอกว่าปราศจากความรัก การใช้ของประทานก็ไร้ค่า

 

การเจิมด้วยพระวิญญาณ

ของประทานฝ่ายวิญญาณจำต้องได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการใช้ได้อย่างดี พระเยซูทรงใช้ตัวอย่างเถาและกิ่งเพื่อให้เราเห็นภาพการเกิดผลในชีวิตและการรับใช้โดยการติดสนิทและลงรากในพระเจ้า

                ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย (ยน 15:5)

                เปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่า… (กจ  4:8)

 

ของประทานฝ่ายวิญญาณและนิมิตที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของคุณ

พระเจ้าให้ของประทานแก่คุณในการรับใช้ เพื่อใช้ในนิมิตที่พระเจ้ามีให้แก่คุณนั้นสำเร็จ เมื่อคุณนำมาใช้นั้น คุณจะพบว่าสี่ประการในชีวิตมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือ

 

 • ความต้องการ คุณเห็น สัมผัสได้ และมีภาระใจกับความต้องการอะไรบ้าง
 • การทรงเรียก โดยส่วนตัวพระเจ้าเรียกให้คุณเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
 • ความปรารถนาแรงกล้า สิ่งใดที่ทำให้คุณตื่นเต้นที่สุด และจุดไฟในตัวคุณมากที่สุด
 • ของประทาน พระเจ้าฝึกฝนคุณในด้านใดบ้าง

 

พระเจ้ามีแผนการในการนำสิ่งต่างรวมกันไว้ในชีวิตคุณ เมื่อพระเจ้าเรียก พระเจ้าก็จะฝึกฝน ดังนั้น ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าพระเจ้ามีนิมิตเช่นใดในชีวิตคุณ ให้จดจ่อในการวินิจฉัยของประทานของคุณ

 

สรุป

ผู้เชื่อแต่ละคนมีความรับผิดชอบที่จะตัดสิน พัฒนา และใช้ของประทานของตน เพื่อบรรลุผลเต็มศักยภาพและสำเร็จตามบทบาทในพระกายพระคริสต์

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s