อาหารไหว้รูปเคารพของกรีก Ancient Greek world, Bible and meat

Image

ในไบเบิ้ล ที่อจ เปาโลเขียนในจดหมายนั้นมีหลายตอนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกรีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เรื่องอาหารของชาวโครินธ์ ซึ่งในสมัยนั้น เนื้อถือว่าเป็นของแพง มีค่า ก่อนจะเอาเนื้อมาทานก็จะมีการเอาวัวเป็นร้อยๆ ตัวไปฆ่าบูชาที่วิหารของเทพเจ้า เอาส่วนที่ติดมันไปถวายรูปเคารพ แล้วเอาเนื้อมาทำปิคนิคทานกันแถวลานวิหาร และแจกจ่ายแต่กันไปตามส่วน ดังนั้น คริสเตียนที่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อนี้มาก็คงกระอัก กระอ่วนใจที่จะนำมารับประทานเพราะรู้ที่มาที่ไปของเนื้อนี้ดี  อีกอย่างคนกรีกกินเนื้อหมู แต่ธรรมเนียมยิวจะไม่กินหมูเด็ดขาด หากชาวยิวโยกย้ายไปอยู่มุมไหนของโลก อย่างสมัยที่โยเซพพาพี่น้องไปอยู่ที่อียิปต์ เวลาขุดค้นเมืองเก่าๆ ที่ชมมชนยิวเหล่านี้อาศัยอยู่จะไม่มีซากกระดูกหมูปะปนอยู่เลย ทำให้รู้ว่านี่คือชุมชนยิว 

1 Cor 8:1 แล้วเรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้น เราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ ความรู้นั้นทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น
8:1 Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth.

8:2 ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้ว ผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้

8:2 And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.

8:3 แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้น

8:3 But if any man love God, the same is known of him.

8:4 ฉะนั้นเรื่องการกินอาหารที่เขาได้บูชาแก่รูปเคารพนั้น เรารู้อยู่แล้วว่ารูปนั้นไม่มีตัวมีตนเลยในโลกและพระเจ้าองค์อื่นไม่มี มีแต่พระเจ้าองค์เดียว

8:4 As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.

8:5 ถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่า “พระ” (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก)

8:5 For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)

8:6 แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์

8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

8:7 มิใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้ เพราะมีบางคนมีจิตสำนึกผิดชอบเรื่องรูปเคารพว่า เมื่อได้กินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆ และจิตสำนึกผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมลทิน

8:7 Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

8:8 อาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่กิน เราก็ไม่ขาดอะไร

8:8 But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we the worse.

8:9 แต่จงระวัง อย่าให้เสรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่อ่อนในความเชื่อหลงผิดไป

8:9 But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.

8:10 เพราะว่า ถ้าผู้ใดเห็นท่านที่มีความรู้เอนกายลงรับประทานในวิหารของรูปเคารพ จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของคนนั้น จะไม่เหิมขึ้นทำให้เขาบังอาจกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพนั้นหรือ

8:10 For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol’s temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;

8:11 โดยความรู้ของท่าน พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อน ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขา จะต้องพินาศไป

8:11 And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?

 

The Parthenon, a temple dedicated to Athena,
located on the Acropolis in Athens.
วิหารพารเทนอนที่มีการนำสัตว์ไปถวายบูชา

ภายหลังในศตวรรศที่ห้า ยุคที่โรมันเรืองอำนาจได้ใช้ที่นี่เป็นวิหารของชาวคริสต์

 
Image
I stood in front of this place at Niagara Falls in 2010 but it was an icy day,
not spring like this pic from Uncle Ben’s album!
Image
Ben and his family trip to from USA to Canada in June 2013
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s