เมืองโบราณของกษัติย์โซโลมอน เหมืองทองโอฟีร์ Bible Solomon Cities and Ophir Gold Mine

 

1 พงศ์กษัตริย์ 9:15 นี่เป็นเรื่องแรงงานเกณฑ์ ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนได้เกณฑ์เพื่อสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของพระองค์ และป้อมมิลโล และกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม และฮาโซร์ และเมกิดโด และเกเซอร์
9:16 ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ได้ยกทัพขึ้นมายึดเมืองเกเซอร์และเอาไฟเผาเสีย และได้ฆ่าคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองนั้น และได้ยกเมืองนั้นให้แก่ธิดาของท่านเป็นสินสมรสคือ มเหสีของซาโลมอน

 

“And Joshua turned back at that time, and took Hazor, and smote its king with the sword. Everyone in it they put to the sword. They totally destroyed them, not sparing anything that breathed, and he burned up Hazor itself . Israel did not burn any of the cities built on their mounds – except Hazor.” 
(Joshua 11:10-12). 

 

Evidence for the burning of Hazor was found when the site was excavated by archaeologists. There was a deep layer of ash. 

 

Hazor: Aerial view of some of the excavations at Hazor

Aerial view of excavations at Hazor

the Books of Kings, the town, along with Megiddo, and Gezer,

was fortified and expanded by Solomon.[

    Three cuneiform tablets were also found in the palace core, which led the excavators to believe that an archive was close at hand. Indeed, in a palace built on almost the exact same plan at Alalakh, in Syria an archive room with the remains of hundreds of cuneiform documents was uncovered, and the location of this room roughly corresponds

Middle Bronze Age tablet sent to a Canaanite king of Hazor

Hazor is the largest biblical-era site in Israel, covering some 200 acres. The population of Hazor in the second millennium BCE is estimated to have been about 20,000, making it the largest and most important city in the entire region. Its size and strategic location on the route connecting Egypt and Babylon made it “the head of all those kingdoms” (Joshua 11:10). Hazor’s conquest by the Israelites opened the way to the conquest and settlement of the Israelites in Canaan. The city was rebuilt and fortified by King Solomon (1 Kings 9:15) and prospered in the days of Ahab and Jeroboam II, until its final destruction by the Assyrians (2 Kings 15:29) in 732 BCE Hazor is presently one of Israel’s national parks.

Hazor comprises of two distinct sections: The upper city (the acropolis) and the lower city (the fortified enclosure) lying close to the north. Hazor was the largest site of the Biblical period of Israel. It was approximately 10 times the size of Jerusalem in the days of David and Solomon.

Canaanite Hazor

The first settlement of Hazor, in the third millennium BCE (Early Bronze Age), was confined to the upper city. The lower city was founded in approximately the 18th century BCE (Middle Bronze Age) and continued to be settled until the 13th century (the end of the Late Bronze Age) when both the upper and lower city were violently destroyed.

Canaanite Hazor is mentioned on several occasions in external records: it is first mentioned in the 19th century BCE in the Egyptian Execration texts. Hazor is the only Canaanite site mentioned in the archive discovered in Mari (18th century BCE). The Mari documents clearly demonstrate the importance, wealth and far-reaching commercial ties of Hazor. In the archive discovered at El-Amarna, Egypt, (14th century BCE) there are several references to Hazor, as well as in records of the military campaigns conducted by the Egyptian Pharaohs, during the 15th – 14th centuries BCE

According to the Biblical narrative, Jabin, the King of Hazor, headed a coalition of Canaanite cities against the advancing Israelites, led by Joshua. The Israelites won the battle and Joshua burned and ravaged the city (Jos. 11:1 – 12).

“And Joshua turned back at that time, and took Hazor, and smote its king with the sword: for Hazor formerly was the head of all those kingdoms. Everyone in it they put to the sword. They totally destroyed them, not sparing anything that breathed, and he burned up Hazor itself .. Israel did not burn any of the cities built on their mounds – except Hazor.” (Jos 11:10-12)

Evidence of this violent destruction by burning was discovered in various areas of excavation of the site. Another Israelite battle, this time against a Canaanite army led by Sisera, Jabin’s general, is described in the Book of Judges, Chapter 4.

Israelite Hazor

The Israelite settlement was again limited to the upper city. Meager remains, the most noteworthy of which is a cultic high-place, represent sporadic occupation during the time of the Judges. A six chambered gate and casemate wall of the 10th century BCE can most probably be attributed to King Solomon (Kings 1, 9:15), during whose reign only the western part of the upper city was occupied. In the 9th century BCE, most probably under King Ahab, the city expanded. The eastern part of the upper city was fortified by a solid wall and various important buildings, such as a store house, citadel and a water system, were added.

Hazor suffered repeated destruction, as a result of both the Aramean and Assyrian invasions. It was finally destroyed by the Assyrian King Tiglath-Pilesser III, who, in 732 BCE conquered the entire area of Galilee (Kings II, 15:29), in a campaign that marked the beginning of the end of the independence of the Northern Kingdom of Israel.

Hazor was never again to regain its importance. During the 7th – 2nd century BCE settlement was confined only to the citadels which were erected in the western extremity of the upper city.

The last historical reference to Hazor is to be found in the book of Macabees (I Macc. 11:67). Here we are told that Jonathan fought against Demetrius (147 BCE) in the “plain of Hazor”.

Image

The palace entryway appears in this reconstruction drawing,

which shows Canaanites walking from the courtyard in the foreground,

across a raised porch, toward the throne room entrance. Maria Teresa Rubiato

Image

Six chambered gate, as well as a characteristic style to its administration buildings; archaeologists determined that these constructions at Hazor were built by the same leadership as those at Megiddo and Gezer.

กษตริย์ซาโลมอนได้ทรงสร้าง พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของพระองค์

และป้อมมิลโล และกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม และฮาโซร์ และเมกิดโด และเกเซอร์

โดยมีเอกลักษณ์แบบเดียวกันกับที่นักโบราณคดีขุดพบคือบริเวณประตูตรงทางเข้า

ต้องออกแบบให้มีห้องด้านข้างประตูอยู่หกห้องเหมือนกันหมด

ImageImage

 

1 Kings 9:26 กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือกำปั่นที่เอซีโอนเกเบอร์ ซึ่งอยู่ใกล้เอโลท บนฝั่งทะเลแดงในแผ่นดินเอโดม
9:27 และฮีรามได้ส่งข้าราชการและพลเรือผู้ซึ่งคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกำปั่นพร้อมกับข้าราชการของซาโลมอน
9:28 เขาทั้งหลายไปถึงเมืองโอฟีร์ และนำทองคำมาจากที่นั่น จำนวนสี่ร้อยยี่สิบตะลันต์และนำมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน

 

 

They sailed to Ophir and brought back 420 talents of gold, which they delivered to King Solomon.

In 1946 an inscribed pottery shard was found at Tell Qasile (in modern-day Tel Aviv) dating to the eighth century BC.[2][3] It bears, in Paleo-Hebrew script the text “gold of Ophir to/for Beth-Horon  30 shekels

Imageแผนที่เหมืองทองโอฟีร์ในแถบอเลกซานดราของอียิปต์

The Ophir tenement covers about 640ha near Omakau,

northeast of Alexandra, and had delivered 1200 ounces of gold by 1939.

Credit:Wikipedia

http://www.odt.co.nz/news/business/70550/glass-earth-takes-50-stake-ophir

http://www.bibleinterp.com/articles/Hazor_Ebeling.shtml

http://www.bible-archaeology.info/bible_city_hazor.htm

http://www.visit-centralotago.co.nz/html/omakau_central_otago.html

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s